12.02.2019
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nr publikazji w UZP: 513104-N-2019  
Data publikacji w UZP: 12.02.2019  
Nr sprawy: SDOO/SUL/PN/02/2019  
Nr ID: nie dotyczy
Nr klucza publicznego: nie dotyczy
Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozów  
Nazwa i adres zamawiającego: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie
ul. Polna 10
97-330  Sulejów
tel. i faks 44 616 20 39
email sdoo.sulejow@coboru.pl
godziny urzędowania (od poniedziałku do piątku) 7.00-15.00
Tryb postepowania: przetarg nieograniczony  
Sposób uzyskania SIWZ:
- ze strony internetowej:
SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
- osobiście w siedzibie Zamawiającego
- na wniosek przesłany na piśmie
Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest sukcesywny zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych, nawozów do dokarmiania dolistnego roślin oraz wapna nawozowego do COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie oraz podległych Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części. Zadanie jest niepodzielne i stanowi całość. Zamawiający wymaga odbioru pustych opakowań.
Kod CPV: 24440000-0  
Oferty częściowe: tak  
Oferty wariantowe: nie  
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019  
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: Zgodne z treścią SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych  
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  
Kryteria oceny ofert:
CENA      60
TERMIN PŁATNOŚCI      20
TEMIN DOSTAWY      20
 
Miejsce i termin składania ofert: COBORU,SDOO w Sulejowie, ul. Polna 10,97-330 Sulejów,biuro,26.02.2019 godz.09:30  
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert  
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Przedmiotem niniejszego postępowanianie nie jest zawarcie umowy ramowej.  
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy  
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej: nie dotyczy  
Informacja o przewidywanych zamówieniach: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7  
Kontakt do osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami: Przemysław Majchrowski, tel. 44 6162039  


Powrót